Vår historia och vår syn på arbetet

Föregångaren till dagens MSC bildades 1986 av ett gäng organisationskonsulter i Skåne och Göteborg. Vi har under åren bytt namn ett par gånger allteftersom ägarförhållandena har skiftat. Med som grundare och delägare har hela tiden varit Björn Hasz och Eva Francke som är utbildade och praktiserande OD (Organization Development) -konsulter.

OD är en kunskapstradition och ett förhållningssätt som utvecklats under mer än 50 år. Den professionella OD-konsulten har en grundlig utbildning i orga-nisationsutveckling, strategisk utveckling, management, ledning och styrning samt en hel del beteendevetenskap.

OD är ett planerat, processinriktat sätt att arbeta med förändringsledning. Varje insats har en tydlig början och ett tydligt slut. Organisationens medlemmar utsätts inte bara för en förändring utan är med och utvecklar och driver förändringen.

Förändringsbehovet kan uppstå om sättet att arbeta inom organisationen inte längre ger önskat resultat, när kulturen behöver förändras, när alla inte drar åt samma håll, när man behöver ett nytt sätt att tänka eller när ledningen vill skärskåda sitt eget sätt att fungera i organisationen.  Det kan vara stora eller små förändringar som behöver göras - oftast vinner man på att ha utomstående, opartisk hjälp i processen.

En avslutad OD-insats ska leda till ökad effektivitet i organisationen, effektivare ledningsprocesser, utveckling av samarbete och ansvarstagande på alla nivåer samt minskning av kostnader. Vi i MSC har alla valt att arbeta efter OD-synsättet.

Vårt arbetssätt

MSC konsulter anpassar sitt beteende, förhållningssätt och metoder efter vad varje specifikt uppdrag kräver.

Gemensamt för alla våra uppdrag är:
 

  • Våra konsultinsatser grundar sig på en så sann bild av verkligheten som möjligt. Vi gör en kartläggning av kundens företag där alla berörda är med och ger sin åsikt. Ledningens bild av situationen är inte tillräcklig.
  • Vi och vår uppdragsgivare ska vara överens om analys och slutsatserna av den inledande undersökningen.
  • Målet med hela insatsen är ordentligt diskuterat och uppdragsgivaren och vi är överens om vilka åtgärder som skall genomföras.
  • Vi har vetenskaplig täckning för vårt arbete, det gäller både beteendevetenskap och manage-ment. En konsultinsats får aldrig bli en ”organisatorisk happening”. Insatsen ska leda till bestående och synbara resultat i organisation.
  • Genomförandet av förändringen involverar alla som berörs inom organisationen. Vår roll är att designa förändringsprocessen utifrån den inledande kartläggningen samt att bidra med stöd, metoder och verktyg under hela arbetet.