Organisationsutveckling

Strategisk utveckling

Erfarenheterna av strategisk planering i svenska företag är oerhört nedslående. En undersökning för ett par år sedan visar att de strategiska planer som tas fram inte får något som helst genomslag i 64 % av de undersökta företagen. Orsakerna är ganska lätta att finna. Om inte företagets medarbetare engageras i den strategiska processen på ett tidigt stadium, blir det alldeles för svårt att överföra de strategiska planerna till konkreta mål och handlingsplaner som de anställda förstår, accepterar och helst gillar. Avståndet blir för stort mellan ledningens tankegångar och medarbetarnas vardag.

Läs mer om Strategisk utveckling i vår PDF och kontakta oss gärna om du vill diskutera frågan.

Integrerad utveckling (individ/grupp/organisation)

Under hela nittiotalet och under början av 2000-talet har otaliga förändringsförsök ägt rum under rubriker som TQM, Reengineering, Rightsizing, Restructuring och Turn around. I de flesta fall har huvudsyftet varit att åstadkomma en total förändring i hur företaget fungerar så att det kan klara av ännu mer utmanande marknadsförhållanden.
Enligt en undersökning utförd av Standish Group 2005 har bara 29 % av alla de stora förändringsprojekten lyckats helt, dvs. projektet avslutades i tid och inom budget med alla de egenskaper och funktioner som ursprungligen förväntades.   53 % blev ifrågasatta projekt.  Projektet är avslutat och lösningen fungerar i produktionen men har gått över budget, är försenat och med färre funktioner än verksamheten förväntade sig. Helt misslyckade projekt är 18 %. Projektet avbröts innan det blev klart eller implementerades aldrig.

Varför lyckas bara en tredjedel av alla stora förändringsprojekt?


Läs mer om Organisationsutveckling i vår PDF och kontakta oss gärna om du vill diskutera frågan.

Storgruppskonferens "Open Space"

Open space metoden är en mötesform som gör det möjligt för individer och grupper att bli mer effektiva i förändrings- och utvecklingsarbeten. En förutsättning är att ledningen vill uppnå verklig delaktighet och vågar släppa fram allas kreativitet och medverkan. Idag används Open Space-metoden för grupper från 5-2000 deltagare i mer än 140 länder.
Fyra principer och en lag
På Open Space möten fungerar fyra principerna och en lag som ledstjärnor för arbetet. Det egna engagemanget och ansvarstagandet är en förutsättning för framgång.
§  Vilka som än kommer är rätt personer (visdomen att finna lösningar finns i rummet)
§  Vad som än händer är det enda som kunde hända (fokus på bästa möjliga insats i nuet. Att inte oroa sig för vad vi “skulle ha gjort om…”)
§  När det än börjar är det rätt tid (kreativitet kan inte styras)
§  När det är slut så är det slut (allt har ett slut men när det är slut vet vi inte. Ett ämne kan behandlas på kortare/längre tid än planerat)
En lag: Använd fötterna (Lagen om rörlighet)
Om du som deltagare upptäcker att du befinner dig i en situation där du varken lär dig eller kan bidra med något har du eget ansvar för att flytta dig till en annan plats, till exempel till en annan arbetsgrupp

Teamutveckling

Allt mer av vårt professionella arbete bedrivs i olika team. Ett team sätts samman utifrån olika syften och uppgifter. Varje team har sina egna unika förutsättningar. En av de mest grundläggande frågorna är därför att arbeta med olika föreställningar om teamets syfte och uppgift; en annan är att klargöra roller och arbetssätt i teamet.

Läs mer om Teamutveckling i vår PDF eller ta kontakt med oss.